ODCZYTANIE POLITYKI

W każdym razie, jakkolwiek by odczytywać różne polityki gospodarcze współczesnego świata i różne teorie wzrostu gospodarczego czy też teorie rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do krajów trzecie­go świata, zawsze tam znajdziemy jedno z tych wy­różnionych znaczeń. Nie spotkałem w literaturze rozważań dotyczących zagadnienia, jaką teorię czło­wieka gospodarującego przyjmuje się w różnych teo­riach rozwoju czy wzrostu gospodarczego. W gospo­darce socjalistycznej cel polityki ekonomicznej (i zarazem planowania) został określony przez Ka­zimierza Secomskiego jako „… optymalne kształto­wanie stopy wzrostu gospodarczego i przeobraża­nia jego struktury na podstawie wszechstronnej roz- budowy i unowocześniania bazy materialnej, racjo­nalne użycie tworzonego dochodu narodowego na za­spokojenie potrzeb związanych z bieżącym i przy­szłym rozwojem jednostki i społeczeństwa oraz go­spodarki, ustawiczne oddziaływanie na podnoszenie jakościowych mierników zwiększania produkcji materialnej i usług, jak też na planowe przekształcanie struktur ekonomicznych”  .

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !