PRZYJĘTA KONCEPCJA

Przyjmujemy więc koncepcję rozwoju czło­wieka jako procesu zmian zmierzających do podno­szenia efektywności działań ludzkich we wszystkich zakresach aktywności życiowej. Przez wszechstron­ny rozwój stanowiący ideał wychowawczy naszego społeczeństwa rozumiemy zaś dążenie do osiągania pewnego optimum możliwości danej jednostki ludz- k’P kiej — jako organizmu, systemu psychicznego, istoty gospodarującej, społecznej i uczestniczącej w kul­turze.We wszystkich wyróżnionych wymiarach czy zakresach egzystencji człowiek przechodzi przez określone etapy rozwoju, od niemowlęctwa do śmier­ci. Biologowie, psychologowie i socjologowie opra­cowują dość dokładnie podział tego ciągłego proce­su na pewne etapy czy stadia, w których jednostki wykazują pewne cechy, powtarzające się w całym gatunku, w których cechy biologiczne, psychiczne, społeczne, a także gospodarcze i kulturalne połączone są w całościowych zestawach, charakteryzując pod­stawowe sposoby zachowań jednostki.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !