ROZWÓJ SPOŁECZNY

Przechodząc do omówienia rozwoju człowieka jako istoty społecznej, moglibyśmy na pytanie, na czym  polega ten rozwój, odpowiedzieć krótko: ponieważ jednostka jako istota społeczna jest „zinternalizowa- nym społeczeństwem”, to poziom jej rozwoju spo­łecznego zależy od poziomu rozwoju zinternalizo- wanego społeczeństwa. Jakie są więc kryteria i mia­ry tego rozwoju? Najczęściej społeczeństwami roz­winiętymi nazywa się te, które osiągnęły wysoki po­ziom dochodu narodowego czy wysoki poziom roz­woju gospodarczego mierzonego różnymi wskaźnika­mi. Wskaźniki rozwoju społecznego w socjologicznym tego słowa znaczeniu, mierzące stan struktur społecznych, stan stosun­ków, poziom wzajemnych oddziaływań między ludź­mi i poziom systemów wartości społecznych obowią­zujących w danym społeczeństwie. W tym zakresie miary wyższości czy niższości rozwoju nie są tak wyraźne i kryteria obiektywne przyjmowane przez różne teorie rozwoju społecznego bardziej są zróżnico­wane.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !