W GOSPODARKACH WOLNORYNKOWYCH

W gospodarkach wolnorynkowych, kapitalis­tycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, czy też postkapitalistycznych (a jeszcze nie socjalistycznych) jako cechy charakterystyczne wymienia się wzrost produkcji per capita, stopę innowacji technologicz­nej, podział dochodu narodowego, stopę i poziom konsumpcji, zakres polityki społecznej obejmującej opieką ludzi niezdolnych z różnych powodów do roz­wiązywania swoich problemów udziału w gospodar­ce. Stopę rozwoju gospodarczego mierzy się w róż­ny sposób w zależności od przyjmowanej teorii wzrostu, lecz najczęściej stosowane miary to udział w do- … chodzie narodowym jednostek, obywateli danego kra­ju. Syntetyczny przegląd problematyki wzrostu go­spodarczego, jaki znajdujemy w encyklopediach nauk społecznychM, pozwala wnioskować o założo­nych milcząco relacjach między rozwojem jednostki: jako organizmu, psychiki, jako istoty społecznej i kulturalnej, a wzrostem gospodarczym.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !